Richtlijnen

P. 621. Raad van Arbitrage voor de Bouw 14 mei 2007, 71.071 (Regie of aangenomen werk?)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… nader onderbouwd. Bovendien hebben die richtlijnen, zoals ondergetekenden is gebleken uit … dupliek heeft erkend over die richtlijnen te beschikken. Appelarbiters verwijzen voor … bekendheid van geïntimeerde met de richtlijnen verwijzen appelarbiters naar hetgeen zij …

2 Ventilatie

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… GIW eisen Geen. Normen Bouwbesluit. Richtlijnen Geen. Instroom- en afvoeropeningen Specificatieblad … 3215, Binnenriolering, Eisen en bepalingsmethoden. Richtlijnen ISSO-publicatie 61, Kwaliteitseisen ventilatiesystemen … specificatieblad 2.4). Normen Bouwbesluit. Richtlijnen ISSO-publicatie 62, Kwaliteitseis gebalanceerde …

Warenwetregeling drukapparatuur (tekst geldig vanaf 01-04-2013)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voldoende kennis heeft van de richtlijnen, besluiten en regelingen betreffende drukapparatuur … , en de daarbij volgens voornoemde richtlijnen eventueel te verrichten proeven zullen … , en de daarbij volgens voornoemde richtlijnen eventueel te verrichten proeven zullen …

BR 1986/216: Afdeling rechtspraak Raad van State (Enkelvoudige Kamer), 8 november 1985, No. R03.84.5248 (Vrijstelling rooilijnvoorschriften Harlingen)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… en gewaarmerkte tekening.In deze richtlijnen - welke door burgemeester en wethouders … bestemmingsplan. Appellant meent dat deze richtlijnen mitsdien niet rechtsgeldig zijn.Te … beleid als neergelegd in bedoelde richtlijnen op zichzelf niet onaanvaardbaar.Zij …

P. ??8??. Geschillenbeslechting in aanbestedingszaken; een tussenstand (mr. E.H. Pijnacker Hordijk )

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… aangenomen. * [8]  De vier 'materiële' Richtlijnen werden voorts gecompleteerd door een … procedurele waarborgen die de betreffende Richtlijnen voorschrijven. Tot Uniforme Aanbestedingsreglementen voor … geldt voor de Richtlijnen en de wetgeving waarbij die Richtlijnen in de …

P. 001. De Wet luchtkwaliteit: redding voor gestrande bouwprojecten? (mr. E.T. Schutte-Postma )

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… . Backes, Internationale vergelijking implementatie EU-richtlijnen luchtkwaliteit, Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht … . Backes, Internationale vergelijking implementatie EU-richtlijnen luchtkwaliteit, Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht … bepaling: Internationale vergelijking implementatie EU-richtlijnen luchtkwaliteit, Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht …

6 Methode

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… twee parameters waaraan ontruimingsconcepten en richtlijnen zijn gekoppeld. Het zijn achtereenvolgens … volgende drie ontruimingsconcepten zijn concrete richtlijnen uitgewerkt:1 Voetnoot 1Er wordt … de specifieke risico's geen richtlijnen uitgewerkt. volledige ontruiming van het …

CUR rapport 7 - deel 2 - Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… van staalplaat-betonvloeren geregeld. De richtlijnen die verkort worden aangeduid met … mededeling februari 1978) (NEN 3884); Richtlijnen met betrekking tot de rekenkundige … zijn vermeld in de laatstgenoemde richtlijnen. De richtlijnen zijn opgesteld op grond …

CUR rapport 7 - deel 2 - Algemene bepalingen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… belastingen. 1.3 Toepassingsgebied Deze richtlijnen mogen worden toegepast, indien wordt … deze richtlijnen verkort aangeduid met RSBV 1990. Waar in deze richtlijnen wordt verwezen naar andere richtlijnen, voorschriften en normen …

CUR rapport 8 - Beoordeling van de gebruikstoestand

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… figuur 82 aangegeven. Fig. 82 Richtlijnen met betrekking tot het "accumulatie … de bestaande Nederlandse en buitenlandse richtlijnen. De berekening is echter omslachtig … gesteld. Zo noemen de Amerikaanse richtlijnen [32, 33]:   voor vrij opgelegde …

Bijlage G Checklist hotspots waterleidingen in wanden, vloeren, plafonds en schachten

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… of schacht.Tabel G.1 Richtlijnen ter voorkoming van ongewenste opwarming … cementen dekvloer.G.5.2 Richtlijnen voor waterleidingen in gebouwen met … met betonkernactivering (28 °C)De richtlijnen gelden alleen voor de volgende … zijn aangebracht. Tabel G.8 Richtlijnen voor het toepassen van waterleidingen …

2 Sanitaire Voorzieningen

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… .04 Privaatrechtelijke voorschriften voor leidingwaterinstallaties Richtlijnen Heeft betrekking op: Gebouwcategorieën Handboek … .06 Privaatrechtelijke voorschriften voor rioleringsinstallaties Richtlijnen Heeft betrekking op: Gebouw- categorieën …

Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening (tekst geldig vanaf 01-04-2012)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… aanvrager van een kwaliteitsverklaring gestelde richtlijnen, waarbij in het bijzonder wordt … volgens internationaal aanvaarde methoden en richtlijnen, zoals beschreven in de richtlijn … recente versies van de OECD richtlijnen. Hiernaast dient het onderzoek uitgevoerd …

3 'Harde' en 'zachte' brandveiligheidseisen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . 3.2 Richtlijnen en instrumenten Er zijn diverse richtlijnen en instrumenten voorhanden … , beschrijven we hieronder de belangrijkste richtlijnen en instrumenten die gebruikt kunnen … diverse (lokale) praktijkrichtlijnen. Deze diverse richtlijnen hebben met elkaar gemeen dat …

Schade aan gebouwen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/schade-aan-gebouwen

… omgeving) en een aanbeveling om richtlijnen voor trillingsmetingen op te stellen … het oordeel uitgesproken dat de richtlijnen moeilijk leesbaar zijn. De commissie … ter plaatse. Hieronder zijn enige richtlijnen gegeven. 1 Voor de beoordeling …

Hinder voor personen

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/hinder-voor-personen

… omgeving) en een aanbeveling om richtlijnen voor trillingsmetingen op te stellen … het oordeel uitgesproken dat de richtlijnen moeilijk leesbaar zijn. De commissie … en het gebruik van de richtlijnen te bevorderen. Voorwoord bij de … zijn oordeelsvorming deels op de richtlijnen. Naast een aantal redactionele en …

Veilig vluchten uit gebouwen - deel 2

http://www.sbr.nl/producten/publicaties/veilig-vluchten-uit-gebouwen-deel-2

… V2BO Advies 'Hoogbouw: eisen en richtlijnen brandveiligheid' komen vijf uitwerkingsrichtingen aan … de verdere ontwikkeling van Nederlandse richtlijnen en voorschriften een belangrijke bijdrage … studie. In lokale brandveiligheidseisen en -richtlijnen wordt per gemeente (regio) op …

BR 1979/712: KB 26 januari 1979, nr. 20 (Sint Philips-land)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… gebied richtlijnen kan vaststellen met betrekking tot de ruimtelijke ordening, welke richtlijnen … financiele mogelijkheden van die gemeenten richtlijnen te geven met betrekking tot … van deze gemeenschappelijke regeling planologische richtlijnen uit te vaardigen.4 De …

BR 1989/49: Hoge Raad, 19 oktober 1988, No. 24.942

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… onder 3 bedoelde overeenstemming tussen Richtlijnen en Wet, worden aangenomen dat … door de werking van de richtlijnen de nationale historische ontwikkeling als … geschiedt in overeenstemming met de richtlijnen.3.18. Een andere zienswijze … niet kan beroepen op de richtlijnen wanneer de Nederlandse regeling daarmee …

BR 1997/669: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 10 april 1997, No. H01.96.0837

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… hiermee ook gediend. De gehanteerde richtlijnen, waaraan voldoende bekendheid is gegeven … hoger beroep aangevoerd dat de richtlijnen voor gevelwijzigingen beleidsregels zijn, op … hiermee ook gediend. De gehanteerde richtlijnen, waaraan voldoende bekendheid is gegeven …

P. 273. De derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht en het ruimtelijk bestuursrecht (dr. A.R. Neerhof en dr. R.J.N. Schl???ls )

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… .2.3 Beleidsregels en 'planologische' richtlijnen Wij wijzen erop dat beleidsregels … wel faseringssystematieken voor woningbouw. * [33]  Richtlijnen kunnen in beginsel slechts een … dit kader geneigd zijn om 'richtlijnen' in (ministeriële interpretaties van) Pkb …

P. 813. Praktische beschouwingen over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn en het nieuwe UAR, Verslag van een studiemiddag van het Instituut voor Bouwrecht gehouden op 18 mei 2004 te...

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… drie algemene Richtlijnen voor Werken, Leveringen en Diensten (hierna: Algemene Richtlijnen). Een … jurisprudentie plaatsgevonden. De drie Algemene Richtlijnen bevatten nauwelijks meer voorwaarden dan … art. 45 Richtlijn. De Algemene Richtlijnen bevatten uitsluitingsgronden, welke naar keuze …

P. 369. Bedrijvige beestjes blijven beschermd (mr. J.H.G. van den Broek)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… de in die richtlijnen genoemde verboden. Alle door de richtlijnen genoemde uitzonderingsmogelijkheden … kabinetsbeleid dat afwijkingen van Europese richtlijnen slechts plaatsvinden als daar goede … van de implementatie van Europese richtlijnen, terwijl ondernemers in andere lidstaten …

P. 908. RvS (Afd. bestuursrechtspraak) 26 juli 2006, 200507481/1 (Verleggen oprit parkeergarage Hilversum)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… toepassing van het Blk 2005 richtlijnen kunnen worden opgenomen voor een … hiervoor beschreven, met de Europese richtlijnen over luchtkwaliteit in strijd worden … het richtlijnvoorstel bepalingen van vier richtlijnen en één beschikking worden opgenomen …

P. 761. ASEMFO: Een nieuwe uitzondering op de aanbestedingsregels? (mr. M.J. Vorel en mr. N. van Nuland)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… de richtlijnen 2004/17 en 2004/18 * [10]  (hierna: ' de richtlijnen'). Het … bepalen de richtlijnen. Het belangrijkste doel van de richtlijnen is het openstellen … in de zin van de richtlijnen (aanbestedingsrechtelijke overeenkomst), dient de rechtsbetrekking …

6.1 Voorschriften voor staalconstructies

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… .3  Richtlijnen Naast normen bestaan er in Nederland ook richtlijnen met ontwerpen toetsingsregels voor bouwconstructies. Deze richtlijnen worden niet … richtlijnen op het gebied van staalconstructies. In het algemeen worden deze richtlijnen

4 Veilig vluchten uit alle soorten bouwwerken

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… V2BO Advies 'Hoogbouw: eisen en richtlijnen brandveiligheid' komen vijf uitwerkingsrichtingen aan … de verdere ontwikkeling van Nederlandse richtlijnen en voorschriften een belangrijke bijdrage … studie. In lokale brandveiligheidseisen en -richtlijnen wordt per gemeente (regio) op …

CUR rapport 8 - Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… composite beam. 1.3 Richtlijnen De richtlijnen voor het ontwerp en de … gegeven ontwerpregels en beproevingsmethoden. De richtlijnen geven aan dat het afschuifdraagvermogen … theoretisch en experimenteel onderzoek. De richtlijnen gelden dientengevolge binnen het bereik …

Richtlijn Machines 200642EG - Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… Telecommunicatienormen (ETSI). Artikel 3 Bijzondere richtlijnen Wanneer voor machines de in … meer specifiek door andere communautaire richtlijnen worden bestreken, is de onderhavige … diens gemachtigde toegepaste richtlijnen. De verwijzingen naar de toegepaste richtlijnen, zoals in …

1 Inleiding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… ontwerp van utiliteitsgebouwen en specifieke richtlijnen voor onderscheiden gebruiksfuncties. Ook dit … rekening houden. Reikwijdte aanvullende richtlijnen verzekeraar De richtlijnen in deze publicatie betreffen … voorkomende gelijkwaardige oplossingen zijn diverse richtlijnen en publicaties opgesteld. Voorbeelden hiervan …

Toolbox Diversiteit

http://www.debouwvernieuwt.nl/details/kennis/_files/331/toolbox_diversiteit...
TEKSTDOCUMENT - De bouw vernieuwt - Details

… actie komt. MVO Richtlijnen Navigator De MVO Richtlijnen Navigator wijst de weg in het van de MVO-richtlijnen zodat eenvoudiger een of meerdere voor relevante MVO-richtlijnen kunt … bestrijdt discriminatie. Ook geeft zij richtlijnen voor het bevorderen van gelijkwaardige …

Eindrapport onderzoek De Punt

http://www.brandveiligmetstaal.nl/upload/File/actueel/Onderzoeksraad_Eindra...
TEKSTDOCUMENT - Brandveilig met Staal - Details

… Arbeidsomstandighedenwet Besluit brandweerpersoneel Normen en richtlijnen Veiligheidsmanagement 4 4.1 4 … . 17 3.3 ormen en richtlijnen Doordat het Besluit Brandweerpersoneel verplichtingen … wet- en regelgeving, normen en richtlijnen, invulling geven aan hun verantwoordelijkheid …

P. 999. Leidsche Rijn (prof. dr. B. Hessel)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… naar hun aard rechtstreeks. 3. Richtlijnen, zoals de aanbestedings- en milieurichtlijnen … toetsing aan verordeningen en (omgezette) richtlijnen, maar dat daarnaast ook altijd … het secundair gemeenschapsrecht (verordeningen en richtlijnen) geldt dus ook altijd het …

P. 1. UAR 1998, Het Instituut voor Bouwrecht organiseerde op 8 juni 1999 te Utrecht een studiedag inzake het UAR 1998 (inmiddels gewijzigd in UAR 2000). Hieronder treft u een bewerking aan...

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… en de aanbesteder onder Europese richtlijnen toegestaan zijn. Deze moeilijke vraag … zogenaamde 'Competitive Dialogue' in de Richtlijnen. Die regeling kent vergaande mogelijkheden … onderhandelingsruimte bij aanbestedingen onder de Richtlijnen. Een verruimde mogelijkheid in het …

P. 1105. Rb. Utrecht 16 augustus 2005, 199214/KG ZA 05-788 (m.nt. H. Nijholt, Red.) (Q-Park/Zeist)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… — in Nederland nog niet geïmplementeerde — richtlijnen, te weten de algemene richtlijn … toepassing te laten van de richtlijnen die op dienstverlening betrekking hebben … openbare-dienstcontracten die krachtens de richtlijnen móéten worden aanbesteed. Kennelijk zit …

P. 14. De EU-Richtlijn Milieuaansprakelijkheid (Mr. E.H.P. Brans)

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… rijkdommen te doen herstellen. Deze richtlijnen zijn vanzelfsprekend ook van belang … .* [6]  Weliswaar zijn er twee richtlijnen die het mogelijk maken natuurlijke … - en Habitatrichtlijnen* [7]  , maar deze richtlijnen kennen geen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast is …

P. 531. De relatie tussen ARW 2005, Bao en richtlijn nr. 2004/18/EG (mr. dr. E.R. Manunza )

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… verplichtingen die voortvloeien uit bovengenoemde richtlijnen. Deze nieuwe implementatietechniek, in dit … richtlijn, zoals de uitsluitingscriteria. De richtlijnen geven in dergelijke gevallen aan … (in tegenstelling tot de vorige richtlijnen) beschikbare documenten van de parlementaire …

Artikel chao-duivis

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… dat het toepassingsgebied van de richtlijnen inzake overheidsopdrachten beperkt moet blijven … tot onderhandelingsprocedures reeds in de richtlijnen zijn opgenomen, nog extra waarborgen … aanpakkenIngrijpende wijzigingen 39. Moeten de richtlijnen inzake overheidsopdrachten de kwestie van …

5 Concepten voor ontruiming en brandbestrijding

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… de achterliggende filosofie worden de richtlijnen voor noodzakelijke maatregelen en voorzieningen … brandbestrijding Analyse van de geformaliseerde richtlijnen van de grote steden (Amsterdam … maken uitsluitend een koppeling van richtlijnen met de gebruiksfunctie, waarbij een …

CUR rapport 7 - deel 1 - Voorwoord

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… de huidige beschikbare kennis richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen zijn: richtlijnen voor het ontwerp … van staalplaat-betonvloeren (RSBV 1990); richtlijnen met betrekking tot de rekenkundige … 7a "Staalplaat-betonvloeren. Theorie". De richtlijnen die betrekking hebben op staalplaat …

5 Riolering

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… .3 Richtlijnen en normen, BRL’s, keuringseisen, klassenaanduidingen en toegepaste materialen Richtlijnen en normen Voor riolering zijn de volgende richtlijnen en … beproeven op waterdichtheid, gelden dezelfde richtlijnen als voor een hemelwaterafvoersysteem onder …

Wet milieubeheer (tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 12-12-2013)

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312); de kaderrichtlijn … -richtlijn handel in broeikasgasemissierechten bedoelde richtlijnen van de Wereldcommissie Stuwdammen in … bodembescherming Meststoffenwet Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie Natuurbeschermingswet 1998 Wet …

Meten en Monitoren van impact

http://www.wiki.dgbc.nl/index.php/Meten_en_Monitoren_van_impact

… en/of procedure [0 punten]   Richtlijnen voor bewijsvoeringHet milieubeleid met daarin … worden cursussen aangeboden [1 punt]   Richtlijnen voor bewijsvoering- Exemplaar van werkingssfeer … , geen duurzaamheidsrapport opgesteld [0 punten] Richtlijnen voor bewijsvoering- Exemplaar van duurzaamheidsrapport …

BR 1997/913: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State; 31 januari 1997, No. E01.95.0276

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… de Trac?wet, wezenlijk andere richtlijnen zouden zijn opgesteld, noch dat … in ieder geval geen omvangrijkere richtlijnen en startnotitie hadden dienen te … gezag verweerder is, en de richtlijnen zijn vastgesteld door de Minister … toepassingsgebied van ??n van genoemde richtlijnen valt, de betrokken richtlijn, voor …

Gastcolumn

http://www.tijdschriftvoorbouwrecht.nl/?action=login&externalaction=linkman...

… gereviseerde richtlijnen overheidsopdrachten en speciale sectoren (als opvolgers voor de richtlijnen 2004 … . De richtlijnen geven regels voor wezenlijke wijzigingen. Verder schrijven de richtlijnen voor … slot spreken de richtlijnen van een Europees aanbestedingspaspoort. Kortom, richtlijnen waar de …

CUR rapport 93-11 - 3 Branchereglement

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… voor kwaliteit. Het betreft hier richtlijnen voor de administratieve organisatie, procedures … status voor alle lidstaten. Europese richtlijnen dienen, teneinde rechtstreekse werking te … een aantal concrete richtlijnen. Enkele belangrijke recente EG-richtlijnen zijn de Richtlijn …

4 Energiebesparingsmaatregelen en vaststelling advies

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… 50 ‘Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen’ geeft richtlijnen om te komen tot goed … 50 ‘Kwaliteitseisen verwarmingsinstallaties woningen’ geeft richtlijnen om te komen tot een … .Opmerking: ISSO kleintje Inregelen geeft richtlijnen om een verwarmingsinstallatie goed in …

1 Inleiding

http://www.issodigitaal.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs...

… ; Richtlijnen voor leidingen in kruipruimten; Richtlijnen voor leidingen in gebouwen zonder kruipruimte; Richtlijnen voor het opvangen van grondzakking; Richtlijnen voor afvoerleidingen van keukens; Richtlijnen voor …

3 'Harde' en 'zachte' brandveiligheidseisen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… . 3.2 Richtlijnen en instrumenten Er zijn diverse richtlijnen en instrumenten voorhanden … , beschrijven we hieronder de belangrijkste richtlijnen en instrumenten die gebruikt kunnen … uit, waarin voor beide onderwerpen richtlijnen zijn uitgewerkt. Deze leidraad biedt …

2 Ontwerprichtlijnen

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=doc...

… aan burgemeester en wethouders. Nadere richtlijnen voor de inrichting van vluchttrappenhuizen … de NVBR-publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties' diverse richtlijnen voor de uitvoering van brandweerliften … het Gebruiksbesluit zijn de volgende richtlijnen opgenomen over brandveiligheidsinstallaties in logiesverblijven …