CUR rapport 8 - Beoordeling van de gebruikstoestand

http://www.briswarenhuis.nl/?action=login&externalaction=linkmanager&id=docs/cur/r...

4 Beoordeling van de gebruikstoestand

4.1 Algemeen

Voor de gebruikstoestand moet de vloer op een aantal aspecten worden beoordeeld die van constructieve of subjectieve aard kunnen zijn. Deze aspecten zijn:

de vervorming van de constructie;
het optreden van eerste slip;
het optreden van scheurvorming.

4.1.1 Vervorming van de constructie
Indien een vloer ten gevolge van de belasting op de vloer aan de onderzijde
te veel vervorming vertoont ("doorhangt"),
wordt de constructie vaak onbetrouwbaar
geacht, terwij1 dit geenszins het geval behoeft te zijn. Deze zakking,
conform figuur 81, betreft een subjectief voorwaardelijk aspect
var. de doorbuiging. Dit aspect is niet van toepassing als bij voorbeeld
een verlaagd plafond aanwezig is. De constructie is pas daadwerkelijk
in gebreke wanneer voor de personen op de vloer een hinderlijke
beweging waarneembaar is als gevolg van een doorbuiging die ontstaat door
het gewicht van een wisselend aantal personen. Indien de vloerconstructie te "gevoelig"
is voor de veranderlijke belastingen in de gebruikstoestand en
voor kruip - dan kan dat ook resulteren in scheurvorming in scheidingswanden
die op de vloer zijn geplaatst of in het klemmen van deuren en ramen
in de sponning. Alleen in dit laatste geval zijn er duidelijk constructieve
aspecten aan de bijkomende doorbuiging van de vloer.
In art. 4.2 van de TGB 1972-Algemeen worden algemene eisen gesteld
aan de vervormingen ten gevolge van de statische belastingen en
wel met betrekking tot:

Fig. 81
Begrippen [46].
 
Symbols [46].
de zakking in de eindtoestand;
de bijkomende doorbuiging, waartoe ook kruipvervorming behoort.
In tabel 5 zijn deze eisen samengevat. De achtergronden voor deze beide
vervormingscriteria zijn gegeven in [46]. In deze publikatie is
ter toelichting volstaan
met figuur 81.
Tabel 5.
Eisen voor vloerconstructies volgens art. 4.2 van de TGB 1972-Algemeen
(NEN 3850).
 
Rules for floor structures accordi...